Boter bij de vis


Rijksarchief Beveren

1. Hulp- en Voedingscomité van de provincie Antwerpen

Naam
Archief van het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding provincie Antwerpen
Datering
1914-1920
Gegevens
74,2 m, privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, landbouw, internationale hulpverlening, oorlogsslachtoffers, vluchtelingen, wederopbouw
Archiefvormer
NHVC Antwerpen (cf. supra)
Inhoud
Het comité had vier afdelingen, namelijk het secretariaat, de rekendienst, de voedingsdienst en de hulpdienst waarbij men telkens verslagen, nota’s, affiches, processen-verbaal, financiële stukken en briefwisseling terugvindt. Ook personeelsdossiers, verslagen en brochures van andere provinciale comités en krantenknipsels zijn beschikbaar. Veel administratieve stukken betreffende de aankoop en verdeling van tarwe, graan, rogge en masteluin zijn aanwezig. De archiefbestanden van het Provinciaal Oogstbureau, het ondergeschikte Land- en Tuinbouwcomiteit en de Commissie voor Groenteteelt bieden een rijke schat aan informatie. Ook over de oogsten in de Antwerpse gemeenten valt informatie te rapen.
Ontsluiting
BETERAMS, G., Inventaris van de archieven van het nationaal komiteit voor hulp en voeding, provincie Antwerpen (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Antwerpen. Inventarissen, 7), Brussel, 1970.

2. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Naam
Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen
Datering
1917-1921
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Voedselbevoorrading
Archiefvormer
NHVC Oost-Vlaanderen (cf. supra)
Inhoud
Het deelbestand ‘Provinciaal bestuur’ bevat vooral inspectieverslagen van de bevoorradingscommissie tijdens WOI.
Ontsluiting
Niet beschikbaar.

3. Rechtbanken voor Oorlogsschade

Naam
Archief Rechtbanken voor Oorlogsschade
Datering
1919-1936
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Rechtbank, oorlogsschade
Archiefvormer
Begin 1919 werden in elk gerechtelijk arrondissement Rechtbanken voor Oorlogsschade opgericht: bijzondere rechtscolleges die uitspraak deden over herstel van oorlogsschade (inclusief onroerende goederen). Idem voor Hoven van Beroep.
Inhoud
De dossiers kunnen interessante informatie bevatten in verband met de schade opgelopen aan landbouweigendommen, voedingsbedrijven en andere bedrijven van de agro-industrie tijdens WOI.
Ontsluiting
VELLE, K. en DHONDT, J., Inventarissen van de archieven van de Hoven en Rechtbanken voor Oorlogsschade in Vlaanderen (en rechtsopvolgers) (1919-1936) (Rijksarchief Beveren, Inventarissen, 59), Brussel, 2001.

4. Archief van de stad Ronse

Naam
Archief van de stad Ronse
Datering
(1796-1967)
Gegevens
100 m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
Gemeentebestuur Ronse
Inhoud
Onder meer de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad, de briefwisseling, de stadsrekeningen en het stadsregister zijn bewaard gebleven. Er zijn aanplakbrieven met verordeningen van de bezetter, burgemeester, stadsbestuur, plaatselijke bevoorradingscommissie en provinciebestuur beschikbaar. Talrijke stukken betreffen de opeisingen en leveringen van goederen en diensten, documenten van het plaatselijk Hulp- en Voedingscomité (met affiches, ledenlijst en briefwisseling) en verslagen van het plaatselijk comité voor bijstand.
Ontsluiting
Ter plaatse is een inventaris en steekkaartencatalogus beschikbaar.